ແຜນທີ່ຄວາມບອບບາງຈາກການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດຂອງ ສປປ ລາວ ປີ 2020
ແຜນທີ່ຄວາມບອບບາງຈາກການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດຂອງ ສປປ ລາວ ປີ 2020
05 November, 2021
Share now
ການປະເມີນຄວາມບອບບາງຈາກການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ຂັ້ນເບື້ອງຕົ້ນໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ໃນປິ 2020, ໂດຍກະຊວງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ.

ໂດຍເພິ່ນໄດ້ນໍາໃຊ້ຂໍ້ມູນຈາກ 3 ອົງປະກອບຫຼັກຄື: 1. ການປະເຊີນກັບສະພາບການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ (Exposure). 2. ຄວາມອ່ອນໄຫວ (Sensitivity). 3. ຄວາມສາມາດໃນການປັບໂຕ (Adaptive Capacity). ຈາກຜົນການປະເມີນຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າ ບັນດາເມືອງສ່ວນໃຫຍ່ທີ່ຢູ່ແຂວງພາກເໜືອ ມີລະດັບຄວາມບອບບາງຈາກການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດຫຼາຍທີ່ສຸດ ຢູ່ໃນລະດັບທີ 5 ໂດຍສະເພະແມ່ນຢູ່ໃນແຂວງຜົ້ງສາລີ, ແຂວງ ຫົວພັນ ແລະ ແຂວງ ຊຽງຂວາງ. ອ່ານບົດປະເມີນໄດ້ທີ່: http://monre.myqnapcloud.com:8080/share.cgi?ssid=0cbRkPN... #EconewsLaos #Climatechange MONRE ກຊສ

See what people say about this article
Our Sponsor
Ad
Small Ad
Small Ad 2
Small Ad 3
Related Articles
ຍີ່ປຸ່ນພົບເກາະນ້ອງໃໝ່ທີ່ເກີດຈາກການລະເບີດຂອງພູໄຟໃຕ້ທະເລ
30 November, 2023
ຍີ່ປຸ່ນພົບເກາະນ້ອງໃໝ່ທີ່ເກີດຈາກການລະເບີດຂອງພູໄຟໃຕ້ທະເລ
ປະກົດການການລະເບີດຂອງພູໄຟຖືເປັນອີກໜື່ງໄພຈາກທຳມະຊາດທີ່ຍັງຄົງປາກົດໃຫ້ເຫັນໃນປັດຈຸບັນ. ເຊັ່ນດຽວກັນກັບເຫດການລ່າສຸດທີ່ພູໄຟໃຕ້ທະເລໃນອານາເຂດຂອງປະເທດຍີ່ປຸ່ນໄດ້ປະທຸຂຶ້ນ ໂດຍຄາດການວ່າການລະເບີດຂອງພູໄຟນັ້ນເກີດຂື້ນໃນຊ່ວງເດືອນຕຸລາທີ່ຜ່ານມາ.