ໄພຂົ່ມຂູ່ຈາກວິກິດການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ "ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ເດັກນ້ອຍເກີດໃໝ່ ແລະ ສິດທິເດັກໃນທົ່ວໂລກ"
ໄພຂົ່ມຂູ່ຈາກວິກິດການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ "ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ເດັກນ້ອຍເກີດໃໝ່ ແລະ ສິດທິເດັກໃນທົ່ວໂລກ"
23 February, 2022
Share now
ກຸ່ມເດັກນ້ອຍໃນທ້ອງ ແລະ ເດັກນ້ອຍເກີດໃຫມ່ເປັນກຸ່ມທີ່ບອບບາງທີ່ສຸດ ເມື່ອເກີດວິກິດທາງດ້ານການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດເຊັ່ນ: ການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງອຸນຫະພູມໂລກ, ໄຟໄໝ້ປ່າ, ການເກີດມົນລະພິດທາງອາກາດ, ພູມອາກາດຜັນຜວນ … ທີ່ເບິ່ງຄືວ່າບໍ່ໄດ້ມີຜົນກະທົບໂດຍກົງ

ແຕ່ໃນຄວາມເປັນຈິງ ພວກເຂົາກາຍເປັນກຸ່ມສ່ຽງທີ່ບໍ່ສາມາດຫຼີກລ່ຽງໄພອັນຕະລາຍດັ່ງກ່າວ ແລະ ສິ່ງເຫຼົ່ານັ້ນກາຍເປັນຜົນກະທົບຕໍ່ການໃຊ້ຊີວິດຂອງພວກເຂົາໄປຕະຫຼອດຊີວິດ ບັນດານັກວິທະຍາສາດໃນອິສຣາແອນ ໄດ້ຄົ້ນພົບວ່າຄວາມຮ້ອນຂອງອາກາດທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນ ສົ່ງຜົນຕໍ່ການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງນໍ້າໜັກຢ່າງໄວວາໃນເດັກໄວເກີດໃໝ່, ໂດຍ 18% ຂອງເດັກນ້ອຍໃນທົ່ວໂລກແມ່ນມີນໍ້າໜັກເກີນມາດຕະຖານ ແລະ ເປັນພະຍາດຕຸ້ຍ, ເນື່ອງຈາກການເຜົາຜານຂອງຮ່າງກາຍທີ່ຫຼຸດລົງ ເມື່ອເວລາທີ່ອຸນຫະພູມຂອງອາກາດເພີ່ມສູງຂຶ້ນ ຮ່າງກາຍກໍ່ຕ້ອງຮັກສາຄວາມສົມດູນຂອງອຸນຫະພູມໄວ້ໃຫ້ໄດ້ຫຼາຍທີ່ສຸດ ການວິໄຈໃນລັດຄາລິຟໍເນຍ ຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າ 40% ຂອງແມ່ຍິງຖືພາແມ່ນໄດ້ສຳຜັດກັບມົນລະພິດທາງອາກາດຈາກໄຟໄໝ້ປ່າ ແລະ ແມ່ຍິງຖືພາທີ່ອາໄສຢູ່ໃນເຂດໃກ້ຄຽງເຂດໄຟໄໝ້ປ່າມີຄວາມສ່ຽງສູງ ທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ລູກໃນທ້ອງເກີດຄວາມພິການແຕ່ກໍາເນີດ ແລະ ຈະມີຄວາມສ່ຽງສູງເພີ່ມຂຶ້ນອີກ 28% ໂດຍສະເພາະໃນຊ່ວງທໍາອິດຂອງການຖືພາ. ນອກຈາກນີ້, ອົງການUNICEF ຍັງໄດ້ເຜີຍດັດຊະນີຄວາມສ່ຽງດ້ານສະພາບພູມອາກາດຕໍ່ເດັກ (ຕາມບົດລາຍງານປີ 2021), ພົບວ່າເດັກນ້ອຍ 1 ພັນລ້ານຄົນມີຄວາມສ່ຽງສູງທີ່ສຸດຕໍ່ຜົນກະທົບຂອງການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ, ເຊິ່ງນັ້ນແມ່ນໝາຍເຖິງຈໍານວນເຄິ່ງໜຶ່ງຂອງເດັກນ້ອຍໃນທົ່ວໂລກ. - ເດັກນ້ອຍ 820 ລ້ານຄົນຮັບຜົນກະທົບຈາກຄື້ນຄວາມຮ້ອນ - ເດັກນ້ອຍ 400 ລ້ານຄົນໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກພາຍຸໄຊໂຄນ - ເດັກນ້ອຍ 330 ລ້ານຄົນໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກໄພນໍ້າຖ້ວມ - ເດັກນ້ອຍ 240 ລ້ານຄົນໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກໄພນໍ້າຖ້ວມຊາຍຝັ່ງ - ເດັກນ້ອຍ 920 ລ້ານຄົນພົບກັບບັນຫາການຂາດແຄນນໍ້າ - ເດັກນ້ອຍ 600 ລ້ານຄົນເປັນພະຍາດຈາກພາຫະນໍາເຊື້ອເຊັ່ນ: ໄຂ້ມາລາເລຍ - ເດັກນ້ອຍ 2 ພັນລ້ານຄົນຕ້ອງສຳຜັດກັບມົນລະພິດທາງອາກາດ - ເດັກນ້ອຍ 815 ລ້ານສ່ຽງສຳຜັດກັບມົນລະພິດທາດຊືນສູງ.  ຈາກບັນຫາທີ່ກ່າວມາລ້ວນແລ້ວແຕ່ບົ່ງບອກເຖິງຄຸນະພາບຊີວິດທີ່ຕໍ່າລົງຂອງຄົນຍຸກໃໝ່ທີ່ຕ້ອງໄດ້ປະເຊີນກັບບັນຫາທີ່ທ້າທ້າຍ ແລະ ແກ້ໄຂກັບວິກິດການນີ້ ດັ່ງນັ້ນ, ການສະໜອງຄວາມຮູ້ທາງດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ວິທີການຮັບມືກັບບັນຫາການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດຈຶ່ງເປັນສິ່ງທີ່ຈໍາເປັນຕໍ່ທຸກພາກສ່ວນ ເພື່ອປ້ອງກັນ ແລະ ຫຼີກລ່ຽງໄພອັນຕະລາຍທີ່ຈະເກີດຂຶ້ນໂດຍສະເພາະຕໍ່ກັບເດັກນ້ອຍທີ່ຍັງບໍ່ສາມາດຮັບຮູ້, ປັບໂຕ ແລະ ຫາວິທີທາງຮັບມືກັບບັນຫາທີ່ເກີດຂຶ້ນກັບສະພາບແວດລ້ອມທີ່ພວກເຂົາອາໄສຢູ່ໄດ້ ພວກເຮົາທີ່ເປັນຄົນໃນຮຸ່ນປະຈຸບັນຄວນຮ່ວມມືກັນແກ້ໄຂ ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ເປັນບັນຫາທີ່ສືບທອດໄປຮອດຄົນຮຸ່ນຕໍ່ໄປ. #EconewsLaos #Biodiversity #Climatechange

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນຈາກ: https://www.theguardian.com/.../global-heating-linked... https://www.unicef.org/.../UNICEF-climate-crisis-child...

See what people say about this article
Our Sponsor
Ad
Small Ad
Small Ad 2
Small Ad 3
Related Articles
ໄຟໄໝ້ປ່າຮຸນແຮງ ທີ່ເກາະມວຍ, ລັດຮາວາຍຂອງສະຫະລັດອາເມຣິກາ ເຮັດໃຫ້ເມືອງ ລາໄຮນາ ຖືກເຜົາທັ້ງໝົດ.
16 August, 2023
ໄຟໄໝ້ປ່າຮຸນແຮງ ທີ່ເກາະມວຍ, ລັດຮາວາຍຂອງສະຫະລັດອາເມຣິກາ ເຮັດໃຫ້ເມືອງ ລາໄຮນາ ຖືກເຜົາທັ້ງໝົດ.
ໃນວັນທີ 8 ສິງຫາທີ່ຜ່ານມາ ໄດ້ເກີດມີເຫດການໄຟໄໝ້ປ່າຢ່າງຮຸນແຮງທີ່ເກາະມວຍ (Maui), ລັດຮາວາຍ (Hawaii) ຂອງສະຫະລັດອາເມຣິກາ, ໂດຍມີເມືອງລາໄຮນາ (Lahaina) ເປັນຈຸດທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຫຼາຍທີ່ສຸດຈາກການລຸກລາມຂອງໄຟປ່າຄັ້ງນີ້. ໂດຍເຫດການດັ່ງກ່າວ ແມ່ນຖືເປັນເຫດການໄຟໄໝ້ທີ່ເກີດຈາໄພພິບັດທຳມະຊາດທີ່ຮ້າຍແຮງທີ່ສຸດໃນຮອບ 100 ປີ; ອີກທັງຍັງມີຕົວເລກຈໍານວນຜູ້ເສຍຊີວິດຫຼາຍກວ່າເຫດການສຶນະມິໃນປີ 1960 ທີ່ມີຜູ້ເສຍຊີວິດ 61 ຄົນ, ແຕ່ໃນຄັ້ງນີ້ແມ່ນມີຕົວເລກຜູ້ເສຍຊີວິດຫຼາຍກວ່າ 100 ຄົນທີ່ຖືກຢືນຢັນ ແລະ ຍັງມີຫຼາຍກວ່າ 1300 ຄົນທີ່ຍັງຄົງຫາຍສາບສູນ ແລະ ຢູ່ໃນລະຫວ່າງການຄົ້ນຫາ.