Carbon Tax ມາດຕະການທີ່ຊ່ວຍໃຫ້ໂລກເຮົາສີຂຽວ
Carbon Tax ມາດຕະການທີ່ຊ່ວຍໃຫ້ໂລກເຮົາສີຂຽວ
04 July, 2023
Share now
ທຸກຄົນຮູ້ຫຼືບໍ່ວ່າ ເສື້ອຜ້າ ຫຼື ອຸປະກອນຕ່າງໆທີ່ຮັບໃຊ້ໃນຊີວິດປະຈຳວັນຂອງເຮົານັ້ນ ລ້ວນແຕ່ສ້າງຜົນກະທົບໃຫ້ແກ່ສະພາບແວດລ້ອມທີ່ເຮົາອາໄສຢູ່ໃນປັດຈຸບັນ. ເນື່ອງຈາກຫົວໜ່ວຍ ການຜະລິດດັ່ງກ່າວມີການນຳໃຊ້ພະລັງງານທີ່ເປັນເຊື້ອໄຟເຂົ້າໃນການຜະລິດສິນຄ້າອອກມາສູ່ຕະຫຼາດ. ສະນັ້ນ, ເພື່ອຮັກສາຄວາມສົມດຸນລະຫວ່າງພາກສ່ວນການຜະລິດ ແລະ ຄວາມຍືນຍົງຂອງສະພາບແວດລ້ອມ, ອາກອນກາກບອນຈຶ່ງໄດ້ຖືກນຳໃຊ້ເພື່ອເປັນກົນໄກໃນການຫັນເປັນເສດຖະກິດທີ່ໃສ່ໃຈສິ່ງແວດລ້ອມ.

ອາກອນກາກບອນ ຫຼື Carbon Tax ເປັນມາດຕະການຫຼຸດຜ່ອນການປ່ອຍກາສເຮືອນແກ້ວ (Greenhouse gases) ທີ່ລັດນຳໃຊ້ເພື່ອເປັນການຮຽກເກັບນຳບັນດາຫົວໜ່ວຍໂຮງຈັກໂຮງງານທີ່ມີການປ່ອຍມົນລະພິດ ອັນສ້າງຜົນກະທົບໃຫ້ແກ່ສະພາບແວດລ້ອມ ແລະ ມີຜົນກໍ່ໃຫ້ເກີດການປ່ຽນແປງໄລຍະຍາວ ຂອງສິ່ງແວດລ້ອມອ້ອມຂ້າງ.​ ອາກອນກາກບອນ ຄືເປັນການວັດການປ່ອຍກາກບອນຂອງໂຮງງານ ທີ່ຫາກໂຮງງານໃດປ່ອຍອອກມາຫຼາຍ, ຍິ່ງຕ້ອງໄດ້ຮັບຜິດຊອບຄ່າອາກອນສູງ. ເພື່ອເປັນການຫຼຸດຜ່ອນ ແລະ ປ່ຽນແທນ, ການເກັບອາກອນກາກບອນຈຶ່ງເປັນອີກໜຶ່ງວິທີກະຕຸ້ນໃຫ້ພາກສ່ວນອຸດສາຫະກຳ ແລະ ຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດຕ່າງໆຕ້ອງໄດ້ມີການຫາວັດຖຸດິບທົດແທນການນຳໃຊ້ເຊື້ອໄຟເຊັ່ນ: ພະລັງງານທົດແທນຈາກ ລົມ, ແສງແດດ ແລະ ອື່ນໆ, ອັນໄດ້ເຮັດໃຫ້ການຜະລິດມີຄວາມສີຂຽວ ແລະ ເປັນມິດຫຼາຍຂຶ້ນ; ເນື່ອງຈາກອາກອນຊົມໃຊ້ເຊື້ອໄຟຈະຖືກເກັບໃນລາຄາທີ່ສູງຂຶ້ນ ຫຼື ເປັນການຊັກຈູງໃຫ້ມີການຜະລິດໜ້ອຍລົງ ແລະ ສົ່ງເສີມໃຫ້ຜູ້ບໍລິໂພກໄດ້ຫັນໄປຊົມໃຊ້ສິນຄ້າທີ່ມີລາຄາຖືກກວ່າ.

ໃນປັດຈຸບັນ, ຫຼາຍໆປະເທດໃນໂລກໄດ້ມີການນຳໃຊ້ ອາກອນກາກບອນຢ່າງແຜ່ຫຼາຍ, ໂດຍສະເພາະຢ່າງຍິ່ງ ໃນທາງເອີຣົບ ທີ່ມີການໃຫ້ຄວາມສຳຄັນ ແລະ ເອົາໃຈໃສ່ໃນເລື່ອງຂອງສິ່ງແວດລ້ອມຢ່າງໃກ້ຊິດ. ອັດຕາການເກັບອາກອນກາກບອນນັ້ນມີການຈັດເກັບໃນອັດຕາທີ່ແຕກຕ່າງກັນ ອາດຈະເລີ່ມຈາກ 0,08 - 137 USD ຕໍ່ CO2 ໂດຍການເກັບອາກອນດັ່ງກ່າວແມ່ນຈະເກັບຈາກການຜະລິດ ແລະ ຈາກພາກສ່ວນການຊົມໃຊ້-ການບໍລິໂພກ.

ສຳລັບ ສປປ ລາວ, ຜູ້ປະກອບການດ້ານທຸລະກິດອຸດສາຫະກຳ ກໍມີພັນທະໃນການຄວບຄຸມມົນລະພິດ ໂດຍອີງຕາມມາດຕາ 34 ຂອງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ ໄດ້ລະບຸເຖິງ “ຜູ້ປະກອບການທີ່ດຳເນີນການຜະລິດ, ທຸລະກິດ ແລະ ການບໍລິການ ເຊັ່ນ: ອຸດສາຫະກຳ, ກະສິກຳ, ປ່າໄມ້, ພະລັງງານ,​ ບໍ່ແຮ່,​ ຫັດຖະກໍາມີພັນທະຄວບຄຸມມົນລະພິດໃຫ້ຖືກຕ້ອງຕາມມາດຕະຖານຄວບຄຸມມົນລະພິດ ແລະ ມາດຕະຖານຄຸນນະພາບສິ່ງແວດລ້ອມແຫ່ງຊາດ ດ້ວຍການສ້າງແຜນຄຸ້ມຄອງ ແລະ ດຳເນີນການຄວບຄຸມມົນລະພິດ, ສິ່ງລົບກວນ ແລະ ມີພັນທະເສຍອາກອນສິ່ງແວດລ້ອມຕາມລະບຽບກົດໝາຍ.” ຈາກມາດຕາດັ່ງກ່າວ, ອີງຕາມກົດໝາຍວ່າດ້ວຍສ່ວຍສາອາກອນກໍໄດ້ບັນຍັດເຖິງອາກອນສີ່ງແວດລ້ອມ, ໂດຍກຳນົດໃນ ມາດຕາ 58 ທີ່ເວົ້າເຖິງ ອາກອນສິ່ງແວດລ້ອມ ແມ່ນອາກອນທາງກົງ ທີ່ເກັບຈາກບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ແລະ ການຈັດຕັ້ງທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໃນການດຳເນີນທຸລະກິດ ເຊິ່ງມີການເຄື່ອນໄຫວກິດຈະກຳທີ່ກໍ່ມົນລະພິດຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ, ສຸຂະພາບ, ຊີວິດຂອງຄົນ, ສັດ, ພືດ ແລະ ຄວາມດຸນດ່ຽງຂອງລະບົບນິເວດ. ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນ, ໃນມາດຕາ 59 ກໍໄດ້ກ່າວເຖິງຂອບເຂດຂອງການເກັບອາກອນທີ່ ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ, ແລະ ການຈັດຕັ້ງລວມທັງຄົນລາວ, ຕ່າງດ້າວ, ຄົນຕ່າງປະເທດ, ຄົນທີ່ບໍ່ມີສັນຊາດທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໃຫ້ດຳເນີນທຸລະກິດ ເຊິ່ງກໍ່ໃຫ້ເກີດມີມົນລະພິດຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ ລ້ວນແຕ່ຕ້ອງໄດ້ເສຍອາກອນສິ່ງແວດລ້ອມ ແນ່ໃສ່ທຳການບຳບັດ, ດຳເນີນການປົວແປງ ຫຼື ກຳຈັດມົນລະພິດ ແລະ ສິ່ງເສດເຫຼືອໃຫ້ຄືນສູ່ສະພາບທີ່ເໝາະສົມຕໍ່ການດຳລົງຊີວິດທີ່ດີໃນສັງຄົມ.

#econewslaos #carbontax #climatechange #Greenbusiness

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນອ້າງອີງ ແລະ ຂໍ້ມູນເພີ່ມຕື່ມ:

See what people say about this article
Our Sponsor
Ad
Small Ad
Small Ad 2
Small Ad 3
Related Articles
ສາຍພູທີ່ວັງວຽງຫາຍໄປໃສ? ເມືອງແຫ່ງປ່າຂຽວ-ນໍ້າໃສ ກັບທິວທັດທີ່ປ່ຽນໄປໃນຝຸ່ນພິດ
08 April, 2024
ສາຍພູທີ່ວັງວຽງຫາຍໄປໃສ? ເມືອງແຫ່ງປ່າຂຽວ-ນໍ້າໃສ ກັບທິວທັດທີ່ປ່ຽນໄປໃນຝຸ່ນພິດ
ເຊົ້ານີ້ທີ່ເມືອງວັງວຽງ ກັບຄ່າຄຸນະພາບອາກາດສູງເຖິງ US AQI 161 ຢຽບຂັ້ນອັນຕະລາຍ ມີລະອອງຝຸ່ນ PM2.5 ເປັນປັດໄຈຫຼັກ ຈາກການກະກຽມດິນກະສິກຳຂອງປະຊາຊົນ ແລະ ໄຟຈາກພູຄູນ. ໂຕເລກດັດຊະນີຄຸນະພາບອາກາດດັ່ງກ່າວຍັງສູງກວ່າທີ່ ອົງການອະນາໄມ ໂລກໄດ້ແນະນຳເຖິງ 15 ເທົ່າ ແລະ ຄາດວ່າຈະສູງຈົນກວ່າທ້າຍອາທິດນີ້.
ກໍລະນີສຶກສາ ແກ້ບັນຫາມົນລະພິດທາງອາກາດດ້ວຍກົດໝາຍ ແລະ ນະໂຍບາຍ
05 April, 2024
ກໍລະນີສຶກສາ ແກ້ບັນຫາມົນລະພິດທາງອາກາດດ້ວຍກົດໝາຍ ແລະ ນະໂຍບາຍ
ຕໍ່ກັບບັນຫາທີ່ເປັນອັນພົ້ນເດັ່ນໃນລາວໃນປະຈຸບັນ, ມັນໄດ້ຢັ້ງຢືນບັນຫາທີ່ທົ່ວໂລກຕ່າງຮູ້ຈັກກັນດີວ່າ ມົນລະພິດທາງອາກາດແມ່ນວິກິດການດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມທີ່ກົດດັນທີ່ສຸດໃນຍຸກປະຈຸບັນ. ມັນເຮັດໃຫ້ມີ 7 ລ້ານຄົນເສຍຊີວິດກ່ອນໄວອັນຄວນໃນແຕ່ລະປີ ແລະ ປະມານ 9 ໃນ 10 ຄົນໃນທົ່ວໂລກໄດ້ມີການຫາຍໃຈເອົາອາກາດທີ່ບໍ່ສະອາດ ຊຶ່ງເປັນການເພີ່ມຄວາມສ່ຽງຂອງພະຍາດຫືດ, ພະຍາດຫົວໃຈແລະ ມະເຮັງປອດ ອີກດ້ວຍ.