ບໍ່ມີໃຜໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກບັນຫາສິ່ງແວດລ້ອມເທົ່າກັບເດັກນ້ອຍອີກແລ້ວ
ບໍ່ມີໃຜໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກບັນຫາສິ່ງແວດລ້ອມເທົ່າກັບເດັກນ້ອຍອີກແລ້ວ
07 March, 2023
Share now
ມົນລະພິດທາງອາກາດ, ມົນລະພິດທາງນ້ໍາ ແລະ ການສໍາຜັດກັບສານພິດ, ບວກກັບອັນຕະລາຍຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມປະເພດອື່ນໆ, ເຮັດໃຫ້ເດັກນ້ອຍທີ່ມີອາຍຸຕ່ໍາກວ່າ 5 ປີເສຍຊີວິດເຖິງ 1,5 ລ້ານຄົນໃນແຕ່ລະປີ, ແລະ ເຮັດໃຫ້ເກີດພະຍາດ, ຄວາມພິການ ແລະ ອັດຕາການຕາຍໄວຕະຫຼອດຊີວິດຂອງພວກເຂົາ. ນີ້ເປັນຫຼັກຖານທີ່ກົງຕໍ່ກັບຄຳເວົ້າທີ່ວ່າ ບໍ່ມີໃຜທີ່ບອບບາງກັບບັນຫາສິ່ງແວດລ້ອມໄດ້ເທົ່າກັບເດັກນ້ອຍອີກແລ້ວ.
post-images

ມີການລາຍງານວ່າ ໃນປະຈຸບັນ ເດັກນ້ອຍເລີ່ມໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກບັນຫາສິ່ງແວດລ້ອມ ເຊັ່ນ ມົນລະພິດ ຕັ້ງແຕ່ຢູ່ໃນຄັນ ແລະ ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ກັບເຂົາເຈົ້າເຊັ່ນວ່າ ການຫຼຸລູກ, ເກີດກ່ອນກຳນົດ, ຄວາມຜິດປົກະຕິຂອງຮໍໂມນ ແລະ ອະໄວຍະວະຕ່າງໆ ເປັນຕົ້ນ ຫົວໃຈ, ປອດ, ແລະອື່ນໆ. ນອກຈາກນີ້, ເດັກນ້ອຍຍັງຫາຍໃຈໄວກວ່າຜູ້ໃຫຍ່ ແລະ ເຮັດໃຫ້ເຂົາເຈົ້າຫາຍໃຈເອົາມົນລະພິດເຂົ້າໄປຫຼາຍກວ່າ. ທັງນີ້, ໃນບາງບ່ອນທີ່ແມ່ມີການແຕ່ງກິນທີ່ບໍ່ເປັນມິດຕໍ່ສຸຂະພາບ ຫຼື ຈູດຂີ້ເຫຍື້ອ, ລູກທີ່ຢູ່ຕິດແມ່ຕະຫຼອດເວລາກໍຈະໄດ້ຮັບຜົນກະທົບໄປນຳ.

post-images

ນອກຈາກພະຍາດປອດ ແລະ ຫົວໃຈອັນນຳໄປສູ່ພະຍາດຮ້າຍແຮງເຊັ່ນມະເຮັງແລ້ວ, ການສຶກສາຍັງໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມເປັນໄປໄດ້ລະຫວ່າງມົນລະພິດ ແລະ ໂລກອ້ວນໃນໄວເດັກ. WHO ແນະນໍາວ່າມົນລະພິດທາງອາກາດເພີ່ມຄວາມສ່ຽງຂອງພະຍາດ cardiovascular ແລະ ລະບົບຫາຍໃຈ, ພະຍາດຫົວໃຈ, ແລະ ມະເຮັງບາງຊະນິດ, ເຊິ່ງອາດຈະສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ນ້ໍາຫນັກຮ່າງກາຍ. ມົນລະພິດອາດຈະຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສາມາດໄດ້ການເຜົາຜານພະລັງງານຈາກອາຫານຂອງເດັກ ແລະ ເຮັດໃຫ້ນ້ໍາຫນັກເພີ່ມຂຶ້ນ.

ບົດລາຍງານຕໍ່ສະພາສິດທິມະນຸດກ່ຽວກັບສິດທິຂອງເດັກນ້ອຍ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ (2018) ໄດ້ລະບຸສິ່ງທີ່ລັດຖະບານຕ້ອງປະຕິບັດເພື່ອຮັບປະກັນສິດທິຂອງເດັກທີ່ຄວນຈະໄດ້ຮັບຕໍ່ກັບບັນຫາສິ່ງແວດລ້ອມ, ເຊັ່ນ:

1. ຮັບປະກັນໃຫ້ບັນດາໂຄງການ ການສຶກສາ ເພື່ອເພີ່ມຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງເດັກນ້ອຍກ່ຽວກັບບັນຫາສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ເພີ່ມທະວີຄວາມສາມາດຕອບສະໜອງຕໍ່ສິ່ງທ້າທາຍດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ;

2. ຮັບປະກັນວ່າຜົນກະທົບຂອງມາດຕະການທີ່ຖືກສະເໜີ ອັນກ່ຽວກັບສິດທິຂອງເດັກໄດ້ຖືກປະເມີນກ່ອນທີ່ຈະມີມາດຕະການ ຫຼື ອະນຸມັດ;

3. ເກັບກຳຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບແຫຼ່ງທີ່ເປັນອັນຕະລາຍຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມຕໍ່ເດັກ ແລະ ເຮັດໃຫ້ຂໍ້ມູນດັ່ງກ່າວເປີດເຜີຍຕໍ່ສາທາລະນະ ແລະ ເຂົ້າເຖິງໄດ້;

4. ອໍານວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງເດັກນ້ອຍໃນຂະບວນການຕັດສິນໃຈດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ, ແລະ ປົກປ້ອງເຂົາເຈົ້າຈາກການຕອບໂຕ້ຈາກການມີສ່ວນຮ່ວມ ຫຼື ການສະແດງຄວາມຄິດເຫັນຂອງເຂົາເຈົ້າກ່ຽວກັບສິ່ງແວດລ້ອມ;

5. ແລະ ລຶບລ້າງສິ່ງກີດຂວາງທີ່ເດັກນ້ອຍປະເຊີນກັບການເຂົ້າເຖິງຄວາມຍຸຕິທຳ ເພື່ອເປັນອັນຕະລາຍຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ ເພື່ອໃຫ້ເຂົາເຈົ້າໄດ້ຮັບສິດທິມະນຸດຢ່າງເຕັມທີ່.

post-images

ທັງນີ້ເອງ, ໃນປະຈຸບັນກໍຍັງເຫັນວ່າບັນຫາມົນລະພິດ ແລະ ເດັກເປັນບັນຫາທີ່ມີຄວາມທ້າທາຍ. ໃນແຕ່ລະວັນປະມານ 93% ຂອງເດັກນ້ອຍທີ່ມີອາຍຸຕໍ່າກວ່າ 15 ປີຂອງໂລກ (1.8 ຕື້ຄົນ) ຫາຍໃຈເອົາອາກາດທີ່ມີມົນລະພິດ ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ສຸຂະພາບ ແລະ ການພັດທະນາຂອງເຂົາເຈົ້າມີຄວາມສ່ຽງຮ້າຍແຮງ.

#econewslaos #childsrights #pollution #environment

ແຫຼ່ງອ້າງອີງ:

https://www.who.int/news/item/29-10-2018-more-than-90-of-the-worlds-children-breathe-toxic-air-every-day?fbclid=IwAR34PtcQqoJbK9TQai1u-pZtWLEodZv1LXXFJeoAV_E2H3pO0iXY4hd5aws

https://smartairfilters.com/en/blog/air-pollution-effects-on-childrens-health/?fbclid=IwAR14l3SXGvgT__45woiVRkbxHmpCL8lRQmtB3lXRw8X1yWAM7yvSPaocl-Y

https://www.ohchr.org/en/special-procedures/sr-environment/childrens-rights-and-environment?fbclid=IwAR37JUIFsHRTfuLJmBrH3T1F8326D3dcsY4BjAjaSw1bBEl4Eatk4dwUkpM

See what people say about this article
Our Sponsor
Ad
Small Ad
Small Ad 2
Small Ad 3
Related Articles
ໄຟໄໝ້ປ່າຮຸນແຮງ ທີ່ເກາະມວຍ, ລັດຮາວາຍຂອງສະຫະລັດອາເມຣິກາ ເຮັດໃຫ້ເມືອງ ລາໄຮນາ ຖືກເຜົາທັ້ງໝົດ.
16 August, 2023
ໄຟໄໝ້ປ່າຮຸນແຮງ ທີ່ເກາະມວຍ, ລັດຮາວາຍຂອງສະຫະລັດອາເມຣິກາ ເຮັດໃຫ້ເມືອງ ລາໄຮນາ ຖືກເຜົາທັ້ງໝົດ.
ໃນວັນທີ 8 ສິງຫາທີ່ຜ່ານມາ ໄດ້ເກີດມີເຫດການໄຟໄໝ້ປ່າຢ່າງຮຸນແຮງທີ່ເກາະມວຍ (Maui), ລັດຮາວາຍ (Hawaii) ຂອງສະຫະລັດອາເມຣິກາ, ໂດຍມີເມືອງລາໄຮນາ (Lahaina) ເປັນຈຸດທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຫຼາຍທີ່ສຸດຈາກການລຸກລາມຂອງໄຟປ່າຄັ້ງນີ້. ໂດຍເຫດການດັ່ງກ່າວ ແມ່ນຖືເປັນເຫດການໄຟໄໝ້ທີ່ເກີດຈາໄພພິບັດທຳມະຊາດທີ່ຮ້າຍແຮງທີ່ສຸດໃນຮອບ 100 ປີ; ອີກທັງຍັງມີຕົວເລກຈໍານວນຜູ້ເສຍຊີວິດຫຼາຍກວ່າເຫດການສຶນະມິໃນປີ 1960 ທີ່ມີຜູ້ເສຍຊີວິດ 61 ຄົນ, ແຕ່ໃນຄັ້ງນີ້ແມ່ນມີຕົວເລກຜູ້ເສຍຊີວິດຫຼາຍກວ່າ 100 ຄົນທີ່ຖືກຢືນຢັນ ແລະ ຍັງມີຫຼາຍກວ່າ 1300 ຄົນທີ່ຍັງຄົງຫາຍສາບສູນ ແລະ ຢູ່ໃນລະຫວ່າງການຄົ້ນຫາ.