ບໍ່ມີໃຜໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກບັນຫາສິ່ງແວດລ້ອມເທົ່າກັບເດັກນ້ອຍອີກແລ້ວ
ບໍ່ມີໃຜໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກບັນຫາສິ່ງແວດລ້ອມເທົ່າກັບເດັກນ້ອຍອີກແລ້ວ
07 March, 2023
Share now
ມົນລະພິດທາງອາກາດ, ມົນລະພິດທາງນ້ໍາ ແລະ ການສໍາຜັດກັບສານພິດ, ບວກກັບອັນຕະລາຍຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມປະເພດອື່ນໆ, ເຮັດໃຫ້ເດັກນ້ອຍທີ່ມີອາຍຸຕ່ໍາກວ່າ 5 ປີເສຍຊີວິດເຖິງ 1,5 ລ້ານຄົນໃນແຕ່ລະປີ, ແລະ ເຮັດໃຫ້ເກີດພະຍາດ, ຄວາມພິການ ແລະ ອັດຕາການຕາຍໄວຕະຫຼອດຊີວິດຂອງພວກເຂົາ. ນີ້ເປັນຫຼັກຖານທີ່ກົງຕໍ່ກັບຄຳເວົ້າທີ່ວ່າ ບໍ່ມີໃຜທີ່ບອບບາງກັບບັນຫາສິ່ງແວດລ້ອມໄດ້ເທົ່າກັບເດັກນ້ອຍອີກແລ້ວ.
post-images

ມີການລາຍງານວ່າ ໃນປະຈຸບັນ ເດັກນ້ອຍເລີ່ມໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກບັນຫາສິ່ງແວດລ້ອມ ເຊັ່ນ ມົນລະພິດ ຕັ້ງແຕ່ຢູ່ໃນຄັນ ແລະ ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ກັບເຂົາເຈົ້າເຊັ່ນວ່າ ການຫຼຸລູກ, ເກີດກ່ອນກຳນົດ, ຄວາມຜິດປົກະຕິຂອງຮໍໂມນ ແລະ ອະໄວຍະວະຕ່າງໆ ເປັນຕົ້ນ ຫົວໃຈ, ປອດ, ແລະອື່ນໆ. ນອກຈາກນີ້, ເດັກນ້ອຍຍັງຫາຍໃຈໄວກວ່າຜູ້ໃຫຍ່ ແລະ ເຮັດໃຫ້ເຂົາເຈົ້າຫາຍໃຈເອົາມົນລະພິດເຂົ້າໄປຫຼາຍກວ່າ. ທັງນີ້, ໃນບາງບ່ອນທີ່ແມ່ມີການແຕ່ງກິນທີ່ບໍ່ເປັນມິດຕໍ່ສຸຂະພາບ ຫຼື ຈູດຂີ້ເຫຍື້ອ, ລູກທີ່ຢູ່ຕິດແມ່ຕະຫຼອດເວລາກໍຈະໄດ້ຮັບຜົນກະທົບໄປນຳ.

post-images

ນອກຈາກພະຍາດປອດ ແລະ ຫົວໃຈອັນນຳໄປສູ່ພະຍາດຮ້າຍແຮງເຊັ່ນມະເຮັງແລ້ວ, ການສຶກສາຍັງໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມເປັນໄປໄດ້ລະຫວ່າງມົນລະພິດ ແລະ ໂລກອ້ວນໃນໄວເດັກ. WHO ແນະນໍາວ່າມົນລະພິດທາງອາກາດເພີ່ມຄວາມສ່ຽງຂອງພະຍາດ cardiovascular ແລະ ລະບົບຫາຍໃຈ, ພະຍາດຫົວໃຈ, ແລະ ມະເຮັງບາງຊະນິດ, ເຊິ່ງອາດຈະສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ນ້ໍາຫນັກຮ່າງກາຍ. ມົນລະພິດອາດຈະຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສາມາດໄດ້ການເຜົາຜານພະລັງງານຈາກອາຫານຂອງເດັກ ແລະ ເຮັດໃຫ້ນ້ໍາຫນັກເພີ່ມຂຶ້ນ.

ບົດລາຍງານຕໍ່ສະພາສິດທິມະນຸດກ່ຽວກັບສິດທິຂອງເດັກນ້ອຍ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ (2018) ໄດ້ລະບຸສິ່ງທີ່ລັດຖະບານຕ້ອງປະຕິບັດເພື່ອຮັບປະກັນສິດທິຂອງເດັກທີ່ຄວນຈະໄດ້ຮັບຕໍ່ກັບບັນຫາສິ່ງແວດລ້ອມ, ເຊັ່ນ:

1. ຮັບປະກັນໃຫ້ບັນດາໂຄງການ ການສຶກສາ ເພື່ອເພີ່ມຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງເດັກນ້ອຍກ່ຽວກັບບັນຫາສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ເພີ່ມທະວີຄວາມສາມາດຕອບສະໜອງຕໍ່ສິ່ງທ້າທາຍດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ;

2. ຮັບປະກັນວ່າຜົນກະທົບຂອງມາດຕະການທີ່ຖືກສະເໜີ ອັນກ່ຽວກັບສິດທິຂອງເດັກໄດ້ຖືກປະເມີນກ່ອນທີ່ຈະມີມາດຕະການ ຫຼື ອະນຸມັດ;

3. ເກັບກຳຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບແຫຼ່ງທີ່ເປັນອັນຕະລາຍຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມຕໍ່ເດັກ ແລະ ເຮັດໃຫ້ຂໍ້ມູນດັ່ງກ່າວເປີດເຜີຍຕໍ່ສາທາລະນະ ແລະ ເຂົ້າເຖິງໄດ້;

4. ອໍານວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງເດັກນ້ອຍໃນຂະບວນການຕັດສິນໃຈດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ, ແລະ ປົກປ້ອງເຂົາເຈົ້າຈາກການຕອບໂຕ້ຈາກການມີສ່ວນຮ່ວມ ຫຼື ການສະແດງຄວາມຄິດເຫັນຂອງເຂົາເຈົ້າກ່ຽວກັບສິ່ງແວດລ້ອມ;

5. ແລະ ລຶບລ້າງສິ່ງກີດຂວາງທີ່ເດັກນ້ອຍປະເຊີນກັບການເຂົ້າເຖິງຄວາມຍຸຕິທຳ ເພື່ອເປັນອັນຕະລາຍຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ ເພື່ອໃຫ້ເຂົາເຈົ້າໄດ້ຮັບສິດທິມະນຸດຢ່າງເຕັມທີ່.

post-images

ທັງນີ້ເອງ, ໃນປະຈຸບັນກໍຍັງເຫັນວ່າບັນຫາມົນລະພິດ ແລະ ເດັກເປັນບັນຫາທີ່ມີຄວາມທ້າທາຍ. ໃນແຕ່ລະວັນປະມານ 93% ຂອງເດັກນ້ອຍທີ່ມີອາຍຸຕໍ່າກວ່າ 15 ປີຂອງໂລກ (1.8 ຕື້ຄົນ) ຫາຍໃຈເອົາອາກາດທີ່ມີມົນລະພິດ ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ສຸຂະພາບ ແລະ ການພັດທະນາຂອງເຂົາເຈົ້າມີຄວາມສ່ຽງຮ້າຍແຮງ.

#econewslaos #childsrights #pollution #environment

ແຫຼ່ງອ້າງອີງ:

https://www.who.int/news/item/29-10-2018-more-than-90-of-the-worlds-children-breathe-toxic-air-every-day?fbclid=IwAR34PtcQqoJbK9TQai1u-pZtWLEodZv1LXXFJeoAV_E2H3pO0iXY4hd5aws

https://smartairfilters.com/en/blog/air-pollution-effects-on-childrens-health/?fbclid=IwAR14l3SXGvgT__45woiVRkbxHmpCL8lRQmtB3lXRw8X1yWAM7yvSPaocl-Y

https://www.ohchr.org/en/special-procedures/sr-environment/childrens-rights-and-environment?fbclid=IwAR37JUIFsHRTfuLJmBrH3T1F8326D3dcsY4BjAjaSw1bBEl4Eatk4dwUkpM

See what people say about this article
Our Sponsor
Ad
Small Ad
Small Ad 2
Small Ad 3
Related Articles
ສາຍພູທີ່ວັງວຽງຫາຍໄປໃສ? ເມືອງແຫ່ງປ່າຂຽວ-ນໍ້າໃສ ກັບທິວທັດທີ່ປ່ຽນໄປໃນຝຸ່ນພິດ
08 April, 2024
ສາຍພູທີ່ວັງວຽງຫາຍໄປໃສ? ເມືອງແຫ່ງປ່າຂຽວ-ນໍ້າໃສ ກັບທິວທັດທີ່ປ່ຽນໄປໃນຝຸ່ນພິດ
ເຊົ້ານີ້ທີ່ເມືອງວັງວຽງ ກັບຄ່າຄຸນະພາບອາກາດສູງເຖິງ US AQI 161 ຢຽບຂັ້ນອັນຕະລາຍ ມີລະອອງຝຸ່ນ PM2.5 ເປັນປັດໄຈຫຼັກ ຈາກການກະກຽມດິນກະສິກຳຂອງປະຊາຊົນ ແລະ ໄຟຈາກພູຄູນ. ໂຕເລກດັດຊະນີຄຸນະພາບອາກາດດັ່ງກ່າວຍັງສູງກວ່າທີ່ ອົງການອະນາໄມ ໂລກໄດ້ແນະນຳເຖິງ 15 ເທົ່າ ແລະ ຄາດວ່າຈະສູງຈົນກວ່າທ້າຍອາທິດນີ້.
ກໍລະນີສຶກສາ ແກ້ບັນຫາມົນລະພິດທາງອາກາດດ້ວຍກົດໝາຍ ແລະ ນະໂຍບາຍ
05 April, 2024
ກໍລະນີສຶກສາ ແກ້ບັນຫາມົນລະພິດທາງອາກາດດ້ວຍກົດໝາຍ ແລະ ນະໂຍບາຍ
ຕໍ່ກັບບັນຫາທີ່ເປັນອັນພົ້ນເດັ່ນໃນລາວໃນປະຈຸບັນ, ມັນໄດ້ຢັ້ງຢືນບັນຫາທີ່ທົ່ວໂລກຕ່າງຮູ້ຈັກກັນດີວ່າ ມົນລະພິດທາງອາກາດແມ່ນວິກິດການດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມທີ່ກົດດັນທີ່ສຸດໃນຍຸກປະຈຸບັນ. ມັນເຮັດໃຫ້ມີ 7 ລ້ານຄົນເສຍຊີວິດກ່ອນໄວອັນຄວນໃນແຕ່ລະປີ ແລະ ປະມານ 9 ໃນ 10 ຄົນໃນທົ່ວໂລກໄດ້ມີການຫາຍໃຈເອົາອາກາດທີ່ບໍ່ສະອາດ ຊຶ່ງເປັນການເພີ່ມຄວາມສ່ຽງຂອງພະຍາດຫືດ, ພະຍາດຫົວໃຈແລະ ມະເຮັງປອດ ອີກດ້ວຍ.